میان گل می باشد
10 لیتر در هفته
40 - 55 درجه
باردهی از سال سوم