فروشگاه ما

فیلتر
نهال به اصفهان

نهال به اصفهان

دیرگل می باشد
15 لیتر در هفته
25 - 40 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 70.000تومان

نهال انگور پیکامی

نهال انگور پیکامی

دیرگل می باشد
10 لیتر در هفته
35 - 50 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 35.000تومان

نهال انگور موسکات

نهال انگور موسکات

دیرگل می باشد
9 لیتر در هفته
30 - 45 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 310.000تومان

نهال توت قرمز

نهال توت قرمز

دیرگل می باشد
10 لیتر در هفته
28 - 52 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 46.000تومان

نهال بادام تونو

نهال بادام تونو

دیرگل می باشد
9 لیتر در هفته
30 - 44 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 52.000تومان

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شمشیری

دیرگل می باشد
9 لیتر در هفته
30 - 45 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 310.000تومان

نهال زرشک قرمز پفکی

نهال زرشک پفکی

دیرگل می باشد
10 لیتر در هفته
35 - 50 درجه
باردهی در سال سوم

قیمت عمده: 60.000تومان

نهال سیب گرانی اسمیت

نهال سیب سبز

دیرگل می باشد
15 لیتر در هفته
23 - 42 درجه
باردهی از سال سوم

قیمت عمده: 70.000تومان