فروشگاه ما

فیلتر
نهال سیب گرانی اسمیت

نهال سیب سبز

دیرگل می باشد
15 لیتر در هفته
23 - 42 درجه
باردهی از سال سوم

قیمت عمده: 70.000تومان

نهال زردآلو قیسی

نهال زردالو قیسی

میان گل می باشد
15 لیتر در هفته
30 - 44 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 60.000تومان

نهال انگور پرلت

نهال انگور پرلت

دیرگل می باشد
10 لیتر در هفته
35 - 50 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 50.000تومان

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور یاقوتی

دیرگل می باشد
10 لیتر در هفته
32 - 50 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 40.000تومان

نهال فندق قزوین

نهال فندق قزوین

میان گل می باشد
10 لیتر در هفته
40 - 55 درجه
باردهی از سال سوم

قیمت عمده: 70.000تومان

نهال فندق قم

نهال فندق قم

میان گل می باشد
10 لیتر در هفته
40 - 55 درجه
باردهی از سال سوم

قیمت عمده: 70.000تومان

نهال خرمالو سیبی

نهال خرمالو سیبی

دیرگل می باشد
15 لیتر در هفته
35 - 50 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 80.000تومان

نهال توت موزی

نهال توت موزی

دیرگل می باشد
10 لیتر در هفته
30 - 50 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 100.000تومان

نهال بادام سهند

نهال بادام سهند

دیرگل می باشد
10 لیتر در هفته
30 - 43 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 50.000تومان

نهال بادام شکوفه

نهال بادام شکوفه

دیرگل می باشد
10 لیتر در هفته
28 - 42 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 50.000تومان

نهال آلبالو مورلو

نهال آلبالو مورلو

دیرگل می باشد
20 لیتر در هفته
30 - 40 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 70.000تومان