فروشگاه ما

فیلتر
نهال زردآلو قیسی

نهال زردالو قیسی

میان گل می باشد
15 لیتر در هفته
30 - 44 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 36.000تومان

نهال انگور پرلت

نهال انگور پرلت

دیرگل می باشد
10 لیتر در هفته
35 - 50 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 35.000تومان

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور یاقوتی

دیرگل می باشد
10 لیتر در هفته
32 - 50 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 30.000تومان

نهال فندق قم

نهال فندق قم

میان گل می باشد
10 لیتر در هفته
40 - 55 درجه
باردهی از سال سوم

قیمت عمده: 57.000تومان

نهال خرمالو سیبی

نهال خرمالو سیبی

دیرگل می باشد
15 لیتر در هفته
35 - 50 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 55.000تومان

نهال بادام سهند

نهال بادام سهند

دیرگل می باشد
10 لیتر در هفته
30 - 43 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 35.000تومان

نهال بادام شکوفه

نهال بادام شکوفه

دیرگل می باشد
10 لیتر در هفته
28 - 42 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 36.000تومان

نهال انجیر گلابی

نهال انجیر گلابی

دیرگل می باشد
5 لیتر در هفته
30 - 53 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 45.000تومان

نهال آلبالو مورلو

نهال آلبالو مورلو

دیرگل می باشد
20 لیتر در هفته
30 - 40 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 45.000تومان