فروشگاه ما

فیلتر
نهال انگور شاهانی

نهال انگور شانی

دیرگل می باشد
10 لیتر در هفته
30 - 45 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 30.000تومان

نهال آلو آنجلا

نهال آلو آنجلا

دیرگل می باشد
15 لیتر در هفته
26 - 42 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 35.000تومان

نهال انجیر سفید

نهال انجیر سفید

میان گل می باشد
8 لیتر در هفته
30 - 55 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 45.000تومان

نهال پسته خوشه ای

نهال پسته خوشه ای

زودگل می باشد
10 لیتر در هفته
28 - 52 درجه
باردهی از سال پنجم

قیمت عمده: 35.000تومان

نهال پسته پیوندی

نهال پسته پیوندی

زودگل می باشد
10 لیتر در هفته
28 - 52 درجه
باردهی از سال چهارم

قیمت عمده: 40.000تومان