فروشگاه ما

فیلتر
نهال گردو خوشه ای

نهال گردو خوشه ای

دیرگل می باشد
هفته ای 20 لیتر
25 - 40 درجه
باردهی از سال اول

قیمت عمده: 150.000تومان

نهال انگور رد گلوب

نهال انگور ردگلوب

دیرگل می باشد
10 لیتر در هفته
30 - 45 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 110.000تومان

نهال بادام فرانیس

نهال بادام فرانیس

دیرگل می باشد
11 لیتر در هفته
28 - 44 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 35.000تومان

نهال بلوبری

نهال بلوبری

دیرگل می باشد
10 لیتر در هفته
25 - 40 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 300.000تومان