فروشگاه ما

فیلتر
نهال انجیر گلابی

نهال انجیر گلابی

دیرگل می باشد
5 لیتر در هفته
30 - 53 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 90.000تومان

نهال بلوبری

نهال بلوبری

دیرگل می باشد
10 لیتر در هفته
25 - 40 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 250.000تومان

نهال انبه

نهال انبه چهار فصل

زود گل می باشد
15 لیتر در هفته
35 - 50 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 260.000تومان

نهال انگور رد گلوب

نهال انگور ردگلوب

دیرگل می باشد
10 لیتر در هفته
30 - 45 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 110.000تومان

نهال گردو خوشه ای

نهال گردو خوشه ای

دیرگل می باشد
هفته ای 20 لیتر
25 - 40 درجه
باردهی از سال اول

قیمت عمده: 120.000تومان

نهال بادام فرانیس

نهال بادام فرانیس

دیرگل می باشد
11 لیتر در هفته
28 - 44 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 60.000تومان